Adatkezelési tájékoztató

A LAUNE Hungary Kft. ( 5000 Szolnok, Abonyi út 63. , adószám: 28981844-2-16 , cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-378220 ) (a továbbiakban: Adatkezelő) kijelenti, hogy aláveti magát az alábbi tájékoztatóban foglalt rendelkezéseknek:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk. Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldal adatkezelését szabályozza:

Főoldal

Az adatvédelmi szabályzat elérhető az alábbi oldalról: https://leanlift.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

A szabályzat módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Az adatkezelő és elérhetőségei:

Név: LAUNE Hungary Kft.
Székhely: 5000 Szolnok, Abonyi út 63.
E-mail: info@laune.hu
Telefon: +36 56 515 015

Legfontosabb fogalom meghatározások (a könnyebb értelmezhetőség érdekében)

Személyes adat: az Önnel kapcsolatba hozható adat, így például az Ön neve, email címe, arcképe, hangja, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az ezekből levonható következtetés.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy (pl. korlátolt felelősségű társaság), illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (pl. egyesület), amely meghatározza az adatok kezelésének célját, illetve meghozza és végrehajtja vagy végrehajtatja az adatkezelésre vonatkozó döntéseket.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett művelet, így például a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, törlése, megsemmisítése, kép- vagy hangfelvétel készítése stb.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, így például az adatok tárolásának biztosítása, könyvelési feladatok ellátása.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok:

 1. a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 3. c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 4. d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 5. e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 6. f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”). Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Az adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelően történik.

Adatkezelés

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. Az érintett szerződéses adatai a polgárjogi elévülési idő leteltével törölhetőek az érintett törlési kérelme alapján. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Cégnév, Vezeték-és keresztnév: a kapcsolatfelvételhez szükséges.

E-mail cím: kapcsolattartás.

Telefonszám: kapcsolattartás és egyéb kérdések hatékonyabb egyeztetése.

Adatkezelés jogalapja: a személyes adatok kezelése az érintett –jelen tájékoztatás ismeretében adott- önkéntes hozzájárulásán alapul. Az érintett ezen hozzájárulását az üzenet elküldése előtt a vonatkozó mező bejelölésével adhatja meg.

Adatfeldolgozó (fentiekben nevesített adatkezelések vonatkozásában)

Tárhely-szolgáltató

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
 2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: Berta László
  Mobil: +36 70 364 2297
  E-mail: laszlo.berta@insms.net
  KMAK Kelet-Magyarországi Adatközpont Kft.
  5000 Szolnok, Boldog Sándor István körút 4.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő, továbbá az arra feljogosított munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: postai úton a 5000 Szolnok, Abonyi út 63. címen, e-mail útján a/az info@laune.hu e-mail címen, telefonon a +36 56 515 015 számon.

Mik az ön jogai a személyes adatokra vonatkozóan?

Ön a következő jogokkal rendelkezik, és ezeket az info@laune.hu e-mail címen keresztül gyakorolhatja:

Hozzáférési jog

Joga van visszaigazolást kapni arról, hogy cégünk feldolgoz-e Önnel kapcsolatos személyes adatokat, vagy sem, valamint hozzáférhet a cégünk rendelkezésére álló, Önnel kapcsolatos személyes adatokhoz.

A helyesbítés joga

Jogában áll kérni, hogy cégünk helyesbítse személyes adatait, amennyiben azok pontatlanok, vagy kiegészítse azokat, ha nem teljesek.

Az adatok tárolásának megszüntetéséhez vagy törléséhez való jog

Kérheti, hogy személyes adatait töröljük, amennyiben – egyéb okok mellett – az adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat összegyűjtötték.

Korlátozási jog

Joga van kérni az adatok feldolgozásának korlátozását, amely esetben azokat kizárólag a reklamációk gyakorlására vagy védelmére tartjuk fenn.

A hordozhatósághoz való jog

Önnek joga van személyes adatait strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában megkapni, és azokat egy másik félnek átadni, amennyiben az adatkezelés beleegyezésen vagy szerződésen alapul, és automatizált módon történik.

Kifogásoláshoz való jog

Kifogásolhatja, hogy személyes adatai cégünk nyilvános vagy jogos érdekeken alapuló kezelése tárgyát képezzék, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben cégünk leállítja az adatfeldolgozást, kivéve a kényszerítő jogos indokokból történőeket, az esetleges reklamációk gyakorlását vagy védelmét.

Automatikus egyéni döntések

Önnek joga van arra, hogy ne képezze kizárólag automatizált feldolgozáson alapuló döntések tárgyát, ideértve a profilalkotást is, amely joghatással bírhat Önre, vagy hasonló módon érintheti Önt. Az ilyen jog gyakorlása azonban nem lehetséges, ha az ilyen döntésre az Ön és cégünk közötti szerződés megkötéséhez vagy végrehajtásához van szükség; vagy ha a cégünkre alkalmazandó jog szerint engedélyezett, feltéve, hogy megfelelő intézkedéseket hoz az Ön jogai, szabadságjogai és jogos érdekei védelme érdekében; vagy ha az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul. Reklamáció benyújtásához való jog Joga van reklamációt benyújtani a magyar felügyeleti hatósághoz. (elérhetőségek lentebb)

Cookie-k (sütik) kezelése

A “cookie” vagy “süti” egy kisméretű fájl, amely a számítógép böngészési előzményeit tárolja (nyelvi beállítások, csatlakozási idő, látogatott oldalak stb.). Ezek a cookie-k nem tartalmaznak olyan adatokat, amelyből Önt azonosítani tudhatnánk. A sütik kis szövegfájlok, amelyek a számítógépen tárolódnak.

Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.

Az adatok, adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Munkamenet sütik (session); Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése; A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

Állandó vagy mentett sütik; Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése; az érintett törléséig

Statisztikai, marketing sütik; Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatásokegyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése; 1 hónap – 2 év

A legtöbb böngésző, amelyet felhasználóink használnak, lehetővé teszi annak beállítását, hogy mely cookie-kat kell menteni és lehetővé teszi, hogy (meghatározott) cookie-k újra törlésre kerüljenek. Amennyiben Ön a cookie mentését meghatározott weboldalakon korlátozza vagy harmadik fél cookie-jait nem engedélyezi, úgy ez bizonyos körülmények között oda vezethet, hogy weboldalunk többé nem használható teljes egészében. Itt talál információkat arra vonatkozóan, hogy a szokásos böngészők esetében hogyan tudja a cookie beállításokat testre szabni:

Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu)

Internet Explorer (https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)

Firefox (https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn)

Safari (https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac)

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Google Analytics

Ez a weboldal a Google Inc. által szolgáltatott internetes elemzési szolgáltatást használja. Az IP-címek csak névtelenül kerülnek feldolgozásra, hogy ne lehessen személyekhez kötni őket.

A Google Analytics cookiek a weboldal teljesítményét mérik. Ezek a sütik nem tárolnak személyes információkat, az adatokat név nélkül kezelik. Google által kezelt sütikről: https://privacy.google.com/businesses/adsservices/

Ön megakadályozhatja a sütik által létrehozott, a weboldal Ön általi használatával kapcsolatos adatok gyűjtését a következő böngésző-bővítmény letöltésével és telepítésével. http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Google Ads konverziókövetés

A „Google Ads” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

Minden Google Ads ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az Ads ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az Ads konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

Hírlevél és DM

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a megadott elérhetőségein megkeresse.

Az elektronikus hírlevél küldésre a MailChimp hírlevél küldő online szolgáltatást használjuk.

MailChimp c/o The Rocket Science Group, LLC
Cím: 675 Ponce De Leon Ave NE,
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA

https://mailchimp.com/legal/

Ön bármikor visszavonhatja az elektronikus hírlevelek küldéséhez való hozzájárulását a hírlevelekben található leiratkozási linken keresztül.

Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: Név, e-mail cím; Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, illetve tiltakozását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: postai úton a 5000 Szolnok, Abonyi út 63. címen, e-mail útján a/az info@laune.hu e-mail címen, telefonon a +36 56 515 015 számon.

Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

Hozzászólások

Ha hozzászólást hagy az oldalunkon, akkor hozzájárulhat ahhoz, hogy a neve, e-mail címe és weboldala a cookie-kban tárolásra kerüljön. Ezek az Ön kényelmét szolgálják, így nem kell újra megadnia adatait, amikor újabb hozzászólást hagy. Ezek a sütik egy évig maradnak fenn.

Ha hozzászólást hagy, a hozzászólás és annak metaadatai határozatlan ideig megmaradnak. Ez azért van, hogy automatikusan felismerhessük és jóváhagyhassuk a további hozzászólásokat, ahelyett, hogy egy moderálási sorban tartanánk őket.

A látogatók hozzászólásait egy automatikus spam-felismerő szolgáltatás ellenőrizheti.

Beágyazott tartalom más weboldalakról

Az oldalon található cikkek tartalmazhatnak beágyazott tartalmakat (pl. videókat, képeket, cikkeket stb.). A más webhelyekről származó beágyazott tartalom pontosan ugyanúgy viselkedik, mintha a látogató meglátogatta volna a másik webhelyet.

Ezek a webhelyek adatokat gyűjthetnek Önről, cookie-kat használhatnak, további harmadik féltől származó nyomkövetést ágyazhatnak be, és nyomon követhetik az Ön interakcióját a beágyazott tartalommal, beleértve a beágyazott tartalommal való interakciójának nyomon követését, ha Ön rendelkezik fiókkal és be van jelentkezve az adott webhelyre.

YouTube

Weboldalunk a Google által üzemeltetett YouTube pluginokat használ. Az oldalak üzemeltetője a YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Ha Ön meglátogatja valamelyik YouTube bővítményt tartalmazó oldalunkat, kapcsolat jön létre a YouTube szervereivel. Itt a YouTube szerver tájékoztatást kap arról, hogy Ön mely oldalainkat látogatta meg.

Ha be van jelentkezve a YouTube-fiókjába, a YouTube lehetővé teszi, hogy a böngészési viselkedését közvetlenül a személyes profiljához kapcsolja. Ezt megakadályozhatja, ha kijelentkezik a YouTube-fiókjából.

A YouTube-ot arra használjuk, hogy segítsük weboldalunk vonzóvá tételét. Ez jogos érdeknek minősül az Art. DSGVO 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján.

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információk a YouTube adatvédelmi nyilatkozatában találhatók a https://www.google.de/intl/de/policies/privacy címen.

Google Web Fonts

A betűtípusok egységes megjelenítése érdekében ez az oldal a Google által biztosított webes betűtípusokat használja. Az oldal megnyitásakor a böngésző a szövegek és betűtípusok helyes megjelenítéséhez a szükséges webes betűtípusokat betölti a böngésző gyorsítótárába.

Ehhez a böngészőnek közvetlen kapcsolatot kell létrehoznia a Google szervereivel. A Google így tudomást szerez arról, hogy az Ön IP-címén keresztül látogatták meg weboldalunkat. A Google webes betűtípusok használata a bővítményünk egységes és vonzó megjelenítésének érdekében történik. Ez jogos érdeknek minősül az Art. DSGVO 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján.

Ha az Ön böngészője nem támogatja a webes betűtípusokat, akkor az Ön számítógépe egy szabványos betűtípust használ.

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információk a https://developers.google.com/fonts/faq címen, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozatában a https://www.google.com/policies/privacy/ címen találhatók.

Az adatkezelés biztonsága

Cégünk, mint adatkezelő és az előzőekben bemutatott adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

Adatvédelmi incidens

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, cégünk indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst cégünk indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával az után, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Panasztételi lehetőség

Cégünk adatkezeléssel kapcsolatos esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra: A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.) 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a) Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Create your account